Tami sútaž

Tami súťaž

Tami súťaž

Pravidlá súťaže „Maškrtko bikuje na SlovakiaBike 2021"

1. Organizátor súťaže
Spotrebiteľskú súťaž „Maškrtko bikuje na SlovakiaBike 2021" organizuje spoločnosť
AGRO TAMI, a.s. so sídlom Cabajská 10, 950 22 Nitra, IČO: 36 467 430, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sa, vložka č.: 10358/N (ďalej len „organizátor").

Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž").

2. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba - občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník"). V prípade osoby mladšej ako 18 rokov výhru preberá jeho zákonný zástupca. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci a zamestnanci organizátora a objednávateľa súťaže, vlastníci a zamestnanci reklamnej agentúry spojenej
s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby, ani iné dodávateľské subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.

3. Trvanie spotrebiteľskej súťaže
Spotrebiteľská súťaž sa začína od 15.03.2021 a končí 30.05.2021. Žrebovanie súťaže sa uskutoční 10.06.2021.

4. Pravidlá súťaže
Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním obálky na adresu AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10,
950 22 Nitra s heslom: „SÚŤAŽ". Obálka musí obsahovať 5 ks súťažných viečok z dezertu Maškrtko ľubovoľnej príchute a lístok s osobnými údajmi ( meno, priezvisko, adresa PSČ, telefonický kontakt a vlastnoručný podpis. V prípade osoby mladšej ako 18 rokov účastníka súťaže podpisuje jeho zákonný zástupca ). Do žrebovania sa dostanú len tie obálky, ktoré budú spĺňať horeuvedené podmienky.

Do súťaže budú zaradené výrobky s hmotnosťou 80 g a 125 g: Maškrtko s vanilkovou príchuťou, Maškrtko čokoláda, Chrumkavý Maškrtko, Maškrtko KOMBI.

5. Výhry
Výhry v súťaži sú nasledovné:
· 1x Bicykel Kenzel Vulcano 100 24" chlapčenský
· 1x Bicykel Kenzel Vulcano 100 24" dievčenský
· 1x Bicykel Kenzel Kaleo 20"
· 1x Bicykel Kenzel Kalea 20"
· 1x Bicykel Kross Racer 3.0 16"
· 1x Bicykel Kenzel Luna 16"
· 2x Odrážalo Kross
· 10x Bluetooth reproduktor KEVIL
· 8x Detská hliníková kolobežka
· 10x Odrážadlo motorka plastové
· 20x Detská cyklistická prilba
· 5x Cyklistický ruksak
· 20x Detská cyklistická fľaša s držiakom
· 20x Detský cyklistický zámok slučkový
· 10x Sada osvetlenia (predné a zadné svetlo)

Hodnota žiadnej výhry neprekračuje hodnotu 350 EUR s DPH. Výhercovia súťaže nie sú zaťažení zdaňovaním v zmysle paragrafu 8 odst.1 písmeno i) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Účastníci nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu výhry formou inej kompenzácie. Výhru môže súťažiaci získať iba pri dodržaní stanovených podmienok uvedených v týchto pravidlách súťaže.
6. Odovzdanie výhry
Výhry budú s výhercami vysporiadané do 30 dní od termínu žrebovania súťaže a budú zaslané poštou na adresu uvedenú výhercom, prípadne sa ich doručenie uskutoční prostredníctvom obchodných zástupcov organizátora.

7. Zodpovednosť organizátorov súťaže
Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkujú priamo sami (alebo za pomoci tretích osôb).

8. Osobitné ustanovenia
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž.

Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

9. Osobné údaje a osobnostné práva
V zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov účastník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov za účelom registrácie spotrebiteľa do súťaže, vyhodnotenia a doručenia výhry výhercovi. Poskytnuté osobné údaje výhercov budú uchovávané počas 1 roka od ukončenia súťaže. Dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenos údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

10. Oficiálne pravidlá
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke organizátora WWW.AGROTAMI.SK. Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí
s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

V Nitre, dňa 9.2.2021

Zoznam výhercov:

P.č. Výherca Mesto Cena
1 Martin K. Nitra Bicykel Kenzel Vulcano 100 24" chlapčenský
2 Jana K Lúčky-Skalica Bicykel Kenzel Vulcano 100 24" dievčenský
3 Romanko M Topolčany Bicykel Kenzel ch. Kaleo 20"
4 Andrea M. Jesenské Bicykel Kenzel Kalea 20"
5 Ján F. Svätý Jur Bicykel Kross Racer 3.0 16"
6 Simonka M. Praznov - P.Bystrica Bicykel Kenzel Luna 16"
7 Andrea Š. Nitra Odrážalo Kross
8 Martin I. Kremnica Odrážalo Kross
9 Janu H. Stará Turá Bluetooth reproduktor KEVIL
10 Mária J. Dlhé Klčovo Bluetooth reproduktor KEVIL
11 Lenka B. Svit Bluetooth reproduktor KEVIL
12 Jana V. Radošina Bluetooth reproduktor KEVIL
13 Lucia K. Hul Bluetooth reproduktor KEVIL
14 Tamarka M. Nová Dedinka Bluetooth reproduktor KEVIL
15 Lenka O. Bernolákovo Bluetooth reproduktor KEVIL
16 Eliška S. Oravská Lesná Bluetooth reproduktor KEVIL
17 Mária R. P. Bystrica Bluetooth reproduktor KEVIL
18 Peťka V. Žilina Bluetooth reproduktor KEVIL
19 Lenka V. Pezinok Detská hliníková kolobežka
20 Zdenka M. Oranská Jasenica Detská hliníková kolobežka
21 Mária M. Komárno Detská hliníková kolobežka
22 Rastislav G. Tvrdošín Detská hliníková kolobežka
23 Alžbeta B. Prešov Detská hliníková kolobežka
24 Marika P Brusno Detská hliníková kolobežka
25 Michal R. Nitra Detská hliníková kolobežka
26 Matildička F. Horná Súča Detská hliníková kolobežka
27 Daniel P. Veľké Úlany Odrážadlo motorka plastové
28 Nikola P. Košice Odrážadlo motorka plastové
29 Mária P. Zlaté Moravce Odrážadlo motorka plastové
30 Emília B Brezno Odrážadlo motorka plastové
31 Nikolka I. Selce Odrážadlo motorka plastové
32 Samue M. Malacky Odrážadlo motorka plastové
33 Michaela O. Poprad Odrážadlo motorka plastové
34 Dana K. L. Mikuláš Odrážadlo motorka plastové
35 Silvia B. Kežmarok Odrážadlo motorka plastové
36 Erika M. Kanianka Odrážadlo motorka plastové
37 Simona H. Poprad Detská cyklistická prilba
38 Filip M. Čachtice Detská cyklistická prilba
39 Peter D. S. Ľubovňa Detská cyklistická prilba
40 Jozef P. Nacina Ves Detská cyklistická prilba
41 Vilma K. Nitra Detská cyklistická prilba
42 Riško O. Martin Detská cyklistická prilba
43 Simona G. V. nad Topľou Detská cyklistická prilba
44 Jana M. Piešťany Detská cyklistická prilba
45 Marcel R. Madunice Detská cyklistická prilba
46 Nikolaj G. Jablonica Detská cyklistická prilba
47 Juraj M. Trnava Detská cyklistická prilba
48 Zuzana T. Drienov Detská cyklistická prilba
49 Andrea S. Nové Zámky Detská cyklistická prilba
50 Jozef P. Neporadza Detská cyklistická prilba
51 Jana M. Humenné Detská cyklistická prilba
52 Zuzana N. B. Štiavnica Detská cyklistická prilba
53 Marián P. Dolné Obdokovce Detská cyklistická prilba
54 Martin Č. V. Šariš - Kanaš Detská cyklistická prilba
55 Viktória B. Udavské Detská cyklistická prilba
56 Elena J. Šaľa Detská cyklistická prilba
57 Denisa Č. Senec Cyklistický ruksak
58 Martin B. Pravotice Cyklistický ruksak
59 Jana K. Švábovce Cyklistický ruksak
60 Maťko M. Hruštín Cyklistický ruksak
61 Eva Z. Spišské Bystré Cyklistický ruksak
62 Mária P. Mlynica Detská cyklistická fľaša s držiakom
63 Matúš O. Polomka Detská cyklistická fľaša s držiakom
64 Silvia H. V. Senica Detská cyklistická fľaša s držiakom
65 Soňa M. Skýcov Detská cyklistická fľaša s držiakom
66 J. G. K. nad Váhom Detská cyklistická fľaša s držiakom
67 Matej K. Nitra Detská cyklistická fľaša s držiakom
68 Jozefína H. Leopoldov Detská cyklistická fľaša s držiakom
69 Anita K Senec Detská cyklistická fľaša s držiakom
70 Monika M. Bardejov Detská cyklistická fľaša s držiakom
71 Slavomír V. Košice Detská cyklistická fľaša s držiakom
72 Miroslava T.D. Veľká Dolina Detská cyklistická fľaša s držiakom
73 Mária T. Beluša Detská cyklistická fľaša s držiakom
74 Ľuboš M. Malženice Detská cyklistická fľaša s držiakom
75 Janko S. Brezno/Mazorníkovo Detská cyklistická fľaša s držiakom
76 Katarína N. Veľký Krtíš Detská cyklistická fľaša s držiakom
77 Peter S. Štúrovo Detská cyklistická fľaša s držiakom
78 Alžbetka Š. Brezovica nad Torysou Detská cyklistická fľaša s držiakom
79 Marek Z. Kajal Detská cyklistická fľaša s držiakom
80 Veronika M. Nitra Detská cyklistická fľaša s držiakom
81 Olívia F. Tesáre Detská cyklistická fľaša s držiakom
82 Pauška S. Bratislava Detský cyklistický zámok slučkový
83 VeronikaK. Levice Detský cyklistický zámok slučkový
84 Veronika M. Raková Detský cyklistický zámok slučkový
85 Mária P. Michalovce Detský cyklistický zámok slučkový
86 Eva K. Rajecké Teplice Detský cyklistický zámok slučkový
87 Zuzana J. Holíč Detský cyklistický zámok slučkový
88 Alexandra H. Komárno Detský cyklistický zámok slučkový
89 Katarína I. Stažkov Detský cyklistický zámok slučkový
90 Lucia H. Lip. Ondrej Detský cyklistický zámok slučkový
91 Michaela M. Močenok Detský cyklistický zámok slučkový
92 Lenka M. Hôrka Niv Detský cyklistický zámok slučkový
93 Monika P. Námestovo Detský cyklistický zámok slučkový
94 Zuzana B. Branč Detský cyklistický zámok slučkový
95 Katarína P. Čierne Kľačany Detský cyklistický zámok slučkový
96 Nikoleta U. Pribeta Detský cyklistický zámok slučkový
97 Terézia B. Šahy Detský cyklistický zámok slučkový
98 Martina P. Abrahám Detský cyklistický zámok slučkový
99 Ľ. H. Veľký Krtíš Detský cyklistický zámok slučkový
100 Adela G. Rišňovce Detský cyklistický zámok slučkový
101 Michal H. Považany Detský cyklistický zámok slučkový
102 Magdaléna Č Trenčín Sada osvetlenia (predné a zadné svetlo)
103 Daniel N. Komjatice Sada osvetlenia (predné a zadné svetlo)
104 Narcisa D. Poprad Sada osvetlenia (predné a zadné svetlo)
105 Riško B. Stará Bystrica Sada osvetlenia (predné a zadné svetlo)
106 Miroslava S. Skalité Sada osvetlenia (predné a zadné svetlo)
107 Ivana M. Šintava Sada osvetlenia (predné a zadné svetlo)
108 Matej CH. Janíky Sada osvetlenia (predné a zadné svetlo)
109 Katarína K. Koceľovce Sada osvetlenia (predné a zadné svetlo)
110 Marek Č. Veľ´ký Cetín Sada osvetlenia (predné a zadné svetlo)
111 Sabínka P. Radvaň nad Laborcom Sada osvetlenia (predné a zadné svetlo)

2obrazky ceny

17
Február
2021
Poďte s nami spoznávať Liptov na bicykli

Poďte s nami spoznávať Liptov na bicykli

Pridané: 17.2.2021 14:51:58

Liptov je kraj nesmierne bohatý na prírodné krásy, rozmanité vrchy i pohoria, vzácne klenoty živej i neživej prírody či cenné historické pamiatky. Navyše je priam popretkávaný obľúbenými cyklotrasami, ktoré spolu dosahujú dĺžku vyše 800 km. Vydajte sa spolu s nami na bicykli za krásami Liptova. V dnešnom článku vám predstavíme najlepšie liptovské cyklotrasy, od tých pre sviatočných cyklistov a rodinky s deťmi až po skutočne náročné, vyžadujúce dobrú fyzickú kondíciu.

Čítajte viac...

17
Február
2021
Obuv cyklistu - prečo vymeniť tenisky za tretry a ako vybrať tie správne?

Obuv cyklistu - prečo vymeniť tenisky za tretry a ako vybrať tie správne?

Pridané: 17.2.2021 14:25:14

Začali ste to s cyklistikou myslieť vážne a zvažujete, či sa vám oplatí investovať nielen do samotného stroja a jeho príslušenstva, ale aj do kvalitnejšej obuvi? V rozhodovaní sa vám pokúsime pomôcť tým, že v nasledujúcich riadkoch zhrnieme dôvody prečo je dobré bicyklovať v tretrách a ako si vybrať tie vhodné pre vás.

Čítajte viac...

05
Február
2021
Mobilné aplikácie pre cyklistov, ktoré by ste mali vyskúšať

Mobilné aplikácie pre cyklistov, ktoré by ste mali vyskúšať

Pridané: 5.2.2021 09:56:06

Doba pokročila a súčasné technické vymoženosti nám uľahčujú mnohé aspekty každodenného života. Čo tak využiť ich vo svoj prospech aj pri pohybovej aktivite ako je cyklistika? Nepotrebujete pritom nič navyše, iba mobilný telefón, ktorý máte aj tak vždy so sebou. Stačí, že si doňho pred najbližšou jazdou nainštalujete jednu alebo hneď niekoľko z nasledujúcich aplikácií, ktoré vám pomôžu s plánovaním, zaznamenávaním či vyhodnocovaním trasy i fyzického výkonu.

Čítajte viac...

05
Február
2021
5 tipov na cyklovýlety s deťmi

5 tipov na cyklovýlety s deťmi

Pridané: 5.2.2021 08:40:27

Pandémia a pretrvávajúce obmedzenia viacerým zmarili plány na letnú dovolenku. Našťastie, cyklistické výlety po Slovensku pod prísne opatrenia nespadajú. Vám a vašim deťom tak nič nebráni nasadnúť na bicykel a spoznávať zákutia našej rodnej krajiny.

Čítajte viac...

05
Február
2021
Bicykle CTM 2021: Vyberáme4 najlepšie

Bicykle CTM 2021: Vyberáme4 najlepšie

Pridané: 5.2.2021 08:25:38

Na samom začiatku si chceli Miroslav Lukáč a Kamil Vrábel iba zarobiť opravovaním bicyklov u seba v garáži. Dnes ich vyrábajú pod známou značkou CTM v počte viac než 50 000 kusov ročne. Poďte sa spolu s nami oboznámiť s príbehom tohto slovenského výrobcu a bicyklami, na ktoré môže byť právom hrdý.

Čítajte viac...

Slovakiabike Youtube

Prihlásenie